γŠγΎγ‚‹

Stats:
Current WRs Total WRs Unique WRs Total Duration (Days) Days Having at Least 1 WR
1 6 1 261 261 / 1677 (15.56%)
Date Track Mode Time+Video Nation Duration Character Kart Tires Glider
2021-03-04 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"187
Japan
17 Heavy Mii Kirby Sport Bike Metal Super Glider
2021-03-21 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"173
Japan
91 Heavy Mii Mario Sport Bike Metal Super Glider
2021-06-28 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"169
Japan
3 Heavy Mii Mario Sport Bike Metal Super Glider
2021-07-03 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"152
Japan
18 Heavy Mii Mario Sport Bike Metal Super Glider
2021-07-21 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"151
Japan
3 Heavy Mii Mario Sport Bike Metal Super Glider
2021-07-24 N64 Toad's Turnpike 200cc 1'12"144
Japan
129 Heavy Mii Bowser Sport Bike Metal Super Glider